ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവം ഫോട്ടോസ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, December 15, 2013

ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവം ഫോട്ടോസ്

thanks to Raghu kannoli for sharing these photographs with us. 

About the News

Posted on Sunday, December 15, 2013. Labelled under , , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവം ഫോട്ടോസ് "

  1. Thank you raghu for the beautiful snaps...

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site