കാരപ്പുറത്ത് സുരേന്ദ്രന്‍ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, November 30, 2013

കാരപ്പുറത്ത് സുരേന്ദ്രന്‍ അന്തരിച്ചു


ഊരകംഗോപൂര് മെംബെരായ ഊരകം കാരപ്പുറത്ത് മാധവിയമ്മയുടെ മകന്‍ സുരേന്ദ്രന്‍ (56) അന്തരിച്ചു. ഷാര്‍ജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഭാര്യ: മിനി. മകന്‍: സുഹേല്‍. 
About the News

Posted on Saturday, November 30, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "കാരപ്പുറത്ത് സുരേന്ദ്രന്‍ അന്തരിച്ചു "


  1. SHOCKED TO HEAR THE NEWS - HEARTFELT CONDOLENCES


    BALETTAN AND FAMILY

  2. ആദരാഞ്ജലികൾ.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site