ആദ്യക്ഷരപുണ്യം ഊരകത്ത് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, October 15, 2013

ആദ്യക്ഷരപുണ്യം ഊരകത്ത്

ചേര്‍പ്പ്: ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പടിഞ്ഞാറെ നടയില്‍ ഒരുക്കിയ കുലവാഴവിതാനത്തിന്റെ മധ്യേയായിരുന്നു എഴുത്തിനിരുത്ത്. കഴകം വാര്യര്‍മാരായ ഭവദാസ് വാര്യര്‍, ധീരജ് വാര്യര്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. കുലവാഴകള്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രസാദമായി നല്‍കി. 


News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Tuesday, October 15, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആദ്യക്ഷരപുണ്യം ഊരകത്ത് "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive