സ്വര്‍ണപ്രഭയില്‍ ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ കുലവാഴവിതാനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, October 13, 2013

സ്വര്‍ണപ്രഭയില്‍ ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ കുലവാഴവിതാനംചേര്‍പ്പ്: ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കുലവാഴവിതാനം ഒരുങ്ങി. ശനിയാഴ്ച സന്ധ്യയോടെ വിതാനത്തിന്റെ പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെനടയില്‍ വാഴക്കുലകള്‍ അലങ്കരിച്ചത് കാണാന്‍ നിരവധി ഭക്തര്‍ എത്തി.


വിജയദശമിദിനംവരെ കുലവാഴവിതാനം ഉണ്ടാകും. കുലവാഴകള്‍ സാക്ഷിയായി അമ്മത്തിരുവടിയുടെ തിരുനടയില്‍ എഴുത്തിനിരുത്ത് നടക്കും. ശേഷം പൂജയും പ്രസാദവിതരണവും നടക്കും.


News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Sunday, October 13, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "സ്വര്‍ണപ്രഭയില്‍ ഊരകം ക്ഷേത്രത്തിലെ കുലവാഴവിതാനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive