വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ദനം രാഘവീയം ഇന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, August 11, 2013

വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ദനം രാഘവീയം ഇന്ന്

ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഞായറാഴ്ച വന്ദനം രാഘവീയം നടക്കും. 5 മുതല്‍ 12 ക്ലാസുവരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് രാമായണം അടിസ്ഥാനമാക്കി മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കും.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Sunday, August 11, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വാരണംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ദനം രാഘവീയം ഇന്ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive