വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 29, 2013

വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

ചേര്‍പ്പ്: ചേര്‍പ്പ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 12-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ 2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷഫോറങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കൃഷി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നും അതത് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരില്‍നിന്നും ലഭിക്കും. അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച് ജൂലായ് 31ന് മുമ്പായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നല്‍കണം. കാര്‍ഷികാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍ കൃഷി ഓഫീസില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണെന്നും ചേര്‍പ്പ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Monday, July 29, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive