ചേര്‍പ്പില്‍ പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, July 22, 2013

ചേര്‍പ്പില്‍ പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സ്

ചേര്‍പ്പ്: സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഏഴാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചവര്‍ക്കും 17 വയസ്സ് തികഞ്ഞവര്‍ക്കും പരീക്ഷ എഴുതാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ചേര്‍പ്പ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍: 9745262235.

News :  mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Monday, July 22, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പില്‍ പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive