പറമ്പില മേക്കായി മകന് രവി അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, June 13, 2013

പറമ്പില മേക്കായി മകന് രവി അന്തരിച്ചുഊരകം: പറമ്പില മേക്കായി മകന് രവി അന്തരിച്ചു (ചെറുവത്തൂർ മനയക്ക് സമീപം ) - അവിവാഹിതനാണ്  കൂടുതല്‍  വിവരണള്‍ അറിവായിട്ടില്ല 

About the News

Posted on Thursday, June 13, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "പറമ്പില മേക്കായി മകന് രവി അന്തരിച്ചു "

  1. ആദരാഞ്ജലികൾ.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive