വിവാഹിതരായി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, May 20, 2013

വിവാഹിതരായി

ഊരകം: വാഴപിള്ളിവീട്ടില്‍ രതിമുരളിയുടെയും (ഗോപൂര് വനിതാ വിഭാഗം ഇന്‍ചാര്‍ജ്)  മുരളിയുടെയും  മകള്‍ അശ്വതിയും ചുറ്റാഴി മാധവദാസ്‌ന്റെയും രാജലക്ഷ്മിയുടെയും മകന്‍ മിഥുനും വിവാഹിതരായി.

photo credit: Raghu, Gopur coordinator 

About the News

Posted on Monday, May 20, 2013. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "വിവാഹിതരായി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive