വാഴപിള്ളി ഗോപുരത്ത് വീട്ടില്‍ നാരായണിഅമ്മ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, May 26, 2013

വാഴപിള്ളി ഗോപുരത്ത് വീട്ടില്‍ നാരായണിഅമ്മ അന്തരിച്ചു


ഊരകം:  വാഴപിള്ളി ഗോപുരത്ത്  വീട്ടില്‍  നാരായണിഅമ്മ (88) അന്തരിച്ചു. അവിവാഹിതയാണ്. ശവസംസ്‌കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് പാറമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടില്‍
  

About the News

Posted on Sunday, May 26, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "വാഴപിള്ളി ഗോപുരത്ത് വീട്ടില്‍ നാരായണിഅമ്മ അന്തരിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive