ചേര്‍പ്പിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നൂറുമേനിയുടെ തേരോട്ടം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, April 28, 2013

ചേര്‍പ്പിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നൂറുമേനിയുടെ തേരോട്ടംചേര്‍പ്പ്: മേഖലയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച നേട്ടം. മൂന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി. ചൊവ്വൂര്‍ സെന്റ് സേവിയേഴ്‌സ്, ചേര്‍പ്പ് ലൂര്‍ദ് മാത, സി.എന്‍.എന്‍. ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ എന്നിവയാണ് നൂറ് ശതമാനം നേടിയത്. സി.എന്‍.എന്‍. ബോയ്‌സ് ഹൈസ്‌കൂളിന് 99 ശതമാനം വിജയം നേടാനായി.

News & Photo Credit
www.Mathrubhumi.com


About the News

Posted on Sunday, April 28, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നൂറുമേനിയുടെ തേരോട്ടം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site