വിഷു ആശംസകള്‍ !! : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, April 14, 2013

വിഷു ആശംസകള്‍ !!


As We celebrate another Vishu 
And see vishukani with fresh hope 
And spirit to a prosperous Year 
We wish you a happy new year 
Filled with happiness and succes 


GOPUR Executive committee would like to thank personally each one of you for dedicating your valuable time on Friday, 12th April 2012 and attending Family Fun Day at the Capital City.

Your enthusiastic participation to the games were incredible and we hope everyone enjoyed to its best - the fun filled bus journey to Abu Dhabi and Visit to Shk.Zayed Mosque.  Our ladies teams were looking fabulous on Abaya. Sumptuous breakfast, lunch and evening snacks and then most important, all, each of the interactive session held there for children and adults. 

Vishukkani  Vellari  and Vishu  kaineetam  from Gopur was another part of amazing surprise event for all of us.

A big "Thank You" goes out to all our members who helped us to make this event a big success.

Appreciate your continued participation and we are definitely looking forward to meet you all at our next programme – Blood Donation Drive !
 We, at GOPUR , hope to bring you more such opportunities to come together.

                          Have a great Vishu !!

About the News

Posted on Sunday, April 14, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "വിഷു ആശംസകള്‍ !!"

  1. വിഷു സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ആഘോഷം ആണ് …
    ഈ വിഷുക്കാലം നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഓര്മ്മകള് സമ്മാനിക്കട്ടെ ..
    മനസില് നന്മയുടെ കൊന്നപൂ വിരിയട്ടെ ..
    എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ യും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും
    വിഷു ആശംസകള്.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site