ഊരകം പിരാരത്ത് പ്രഭാകരന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, March 31, 2013

ഊരകം പിരാരത്ത് പ്രഭാകരന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചുഊരകം പിരാരത്ത് പ്രഭാകരന്‍ നായര്‍ (77) അന്തരിച്ചു. 
ഭാര്യ: ചരലിയില്‍ തങ്കമണി. 
മക്കള്‍: ജയശ്രീ, ശ്രീലത, ജയപ്രകാശ്.
മരുമക്കള്‍: ഗോപിനാഥന്‍, പ്രദീപ്, പ്രവിത.About the News

Posted on Sunday, March 31, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം പിരാരത്ത് പ്രഭാകരന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive