ഊരകത്ത് ഉത്രംപാട്ട് ഇന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, March 26, 2013

ഊരകത്ത് ഉത്രംപാട്ട് ഇന്ന്


ചേര്‍പ്പ്: ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് ഗണപതിനിവേദ്യത്തിനു ശേഷം ഉത്രംപാട്ട് നടക്കും. വല്യമ്പലത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണിഅമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉത്രംപാട്ട്. ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാത്രി ഭഗവതിയെ മണ്ഡപത്തില്‍ എഴുന്നള്ളിച്ച് ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട് നടക്കും.

News :   mathrubhumi_logo
Photo Credit : Knk menon, Ukm


About the News

Posted on Tuesday, March 26, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകത്ത് ഉത്രംപാട്ട് ഇന്ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive