വിള്ളങ്ങോട്ടു പറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകള്‍ ശ്രീജ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, February 07, 2013

വിള്ളങ്ങോട്ടു പറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകള്‍ ശ്രീജ അന്തരിച്ചു


കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചു (brain tumor) കഴിണിരുന്ന വിള്ളങ്ങോട്ടു പറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകള്‍ ശ്രീജ നമ്മളെ  വിട്ടു പോയി - ശവസംസ്‌കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11ന് വടൂക്കര എസ്.എന്‍.ഡി.പി. ശ്മശാനത്തില്‍.. 

About the News

Posted on Thursday, February 07, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "വിള്ളങ്ങോട്ടു പറമ്പില്‍ കൃഷ്ണന്റെ മകള്‍ ശ്രീജ അന്തരിച്ചു"

  1. Our heartfelt condolences to family.

  2. ആദരാഞ്ജലികള്‍

  3. ആദരാഞ്ജലികള്‍

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive