ഊരകം മനയ്ക്കല്‍ കുട്ടപ്പന്റെ മകന്‍ വേലായുധന്‍അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, February 11, 2013

ഊരകം മനയ്ക്കല്‍ കുട്ടപ്പന്റെ മകന്‍ വേലായുധന്‍അന്തരിച്ചു.

ഊരകം:മനയ്ക്കല്‍ കുട്ടപ്പന്റെ മകന്‍ വേലായുധന്‍അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍ : സ്വാതി, അശ്വതി, വിഷ്ണു. ശവസംസ്‌കാരം തിങ്കളാഴ്ച 10ന്.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Monday, February 11, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഊരകം മനയ്ക്കല്‍ കുട്ടപ്പന്റെ മകന്‍ വേലായുധന്‍അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive