ഊരകം നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ ശ്രി ഗോപിയുടെ ഭാര്യ ശാന്ത അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, February 10, 2013

ഊരകം നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ ശ്രി ഗോപിയുടെ ഭാര്യ ശാന്ത അന്തരിച്ചു.

ഊരകം നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ ശ്രി ഗോപിയുടെ ഭാര്യ ശാന്ത (62)  അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍ രമേശ്‌ & രതി. 

About the News

Posted on Sunday, February 10, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

3 comments for "ഊരകം നെല്ലിക്കല്‍ പരേതനായ ശ്രി ഗോപിയുടെ ഭാര്യ ശാന്ത അന്തരിച്ചു."

  1. ആദരാഞ്ജലികള്‍ !

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive