തായംകുളങ്ങര തൈപ്പൂയ ലക്ഷദീപ മഹോത്സവം തുടങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, January 21, 2013

തായംകുളങ്ങര തൈപ്പൂയ ലക്ഷദീപ മഹോത്സവം തുടങ്ങിചേര്‍പ്പ്: തായംകുളങ്ങര ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ്യ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലക്ഷദീപം തുടങ്ങി. ക്ഷേത്രം മുതല്‍ ഹിഡുംബന്‍ കോവില്‍വരെയുള്ള നടയില്‍ ദീപങ്ങള്‍ നിരന്നു. ദീപം തെളിയ്ക്കാന്‍ നിരവധി ഭക്തരെത്തി. 25 വരെ ദിവസവും വൈകീട്ട് ലക്ഷദീപം തെളിയിക്കും. 27നാണ് തായംകുളങ്ങര തൈപ്പൂയ്യം.News & Photo Credit : Mathrubhumi 

About the News

Posted on Monday, January 21, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "തായംകുളങ്ങര തൈപ്പൂയ ലക്ഷദീപ മഹോത്സവം തുടങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive