തിരുവുള്ളക്കാവില്‍ മകരവിളക്ക് തെളിയിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, January 15, 2013

തിരുവുള്ളക്കാവില്‍ മകരവിളക്ക് തെളിയിച്ചു




ചേര്‍പ്പ്: മകരവിളക്കിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവുള്ളക്കാവ് ശ്രീധര്‍മശാസ്താ ക്ഷേത്രനടയില്‍ ദീപങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ആകൃതിയില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ചെരാതുകളില്‍ ഭക്തര്‍ ദീപം തെളിയിച്ചു. തിരുവുള്ളക്കാവ് ദേശവിളക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ദീപം തെളിയിക്കല്‍.


News  Credit mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Tuesday, January 15, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "തിരുവുള്ളക്കാവില്‍ മകരവിളക്ക് തെളിയിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive