ഗോപുരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷത്തിനു ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പ്‌ അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേള. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, January 21, 2013

ഗോപുരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷത്തിനു ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പ്‌ അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേള.

ഗോപുരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷത്തിനു  ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പ്‌ അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേള.
About the News

Posted on Monday, January 21, 2013. Labelled under , , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഗോപുരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷത്തിനു ദുബായ്‌ എന്‍ സ്വരം മ്യുസിക്ക് ട്രൂപ്പ്‌ അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേള."

  1. i missed this great event ...
    as always :(
    this year tour also............:(

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive