ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫോമുകള്‍ നല്‍കണം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, January 16, 2013

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫോമുകള്‍ നല്‍കണം


ചേര്‍പ്പ്: ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ജനവരി 17നകം നല്‍കണം. 21 വാര്‍ഡുകളിലുമുള്ള അങ്കണവാടികളിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.


News Credit: mathrubhumi_logo
Photo Credit: Raghu Kannoli


About the News

Posted on Wednesday, January 16, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for " ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫോമുകള്‍ നല്‍കണം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive