2013 ജനുവരി നാലിന് ഗോപുര്‍ കുടുംബാങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, January 18, 2013

2013 ജനുവരി നാലിന് ഗോപുര്‍ കുടുംബാങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികള്‍

ഗോപുരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2013 ജനുവരി നാലിന് ഷാര്‍ജയിലുള്ള ഫാമിലി പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് ഗോപുര്‍ കുടുംബാങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികള്‍


About the News

Posted on Friday, January 18, 2013. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for " 2013 ജനുവരി നാലിന് ഗോപുര്‍ കുടുംബാങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികള്‍"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive