ഊരകം എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ 'സമര്‍പ്പണ സായുജ്യം' 13ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, January 09, 2013

ഊരകം എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ 'സമര്‍പ്പണ സായുജ്യം' 13ന്


ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ 'സമര്‍പ്പണ സായുജ്യം' 13ന് നടക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ചക്കേടത്ത് ശങ്കരന്‍കുട്ടി മേനോന്റെ പേരില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വേദിയുടെ സമര്‍പ്പണം നടക്കും. രാവിലെ 10ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് എന്‍.എസ്.എസ്. താലൂക്ക് യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. കെ.എസ്. പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൈകിട്ട് 3ന് നൃത്തം, ഗാനം, കുചേലവൃത്തം കഥകളി എന്നിവയുണ്ടാകും.


News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Wednesday, January 09, 2013. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "ഊരകം എന്‍.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ 'സമര്‍പ്പണ സായുജ്യം' 13ന് "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive