ചേര്‍പ്പില്‍ ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഇന്ന് തുടങ്ങും : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, December 04, 2012

ചേര്‍പ്പില്‍ ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഇന്ന് തുടങ്ങുംചേര്‍പ്പ്: പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങും. മൂന്നാം വാര്‍ഡിലെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചൊവ്വൂര്‍ കൈരളി അങ്കണവാടിയില്‍ ഡിസംബര്‍ 6 വരെ നടക്കും. 5,7,8, 20 വാര്‍ഡുകളിലെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചേര്‍പ്പ് മൃഗാസ്​പത്രി കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ഡിസംബര്‍ 8 വരെ നടക്കും.


News Credit
mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Tuesday, December 04, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പില്‍ ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഇന്ന് തുടങ്ങും"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive