ചേന്നാത്ത് വീട്ടില്‍ കൊച്ചമ്മു അമ്മ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, December 03, 2012

ചേന്നാത്ത് വീട്ടില്‍ കൊച്ചമ്മു അമ്മ അന്തരിച്ചു

കോലഴി: ഊരകം ചേന്നാത്ത് ചെട്ടിയാട്ടില്‍ കൊച്ചമ്മുഅമ്മ (91) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍: രാധാലക്ഷ്മി, രാജേശ്വരി, രാമചന്ദ്രന്‍. ശവസംസ്‌കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് പാറമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടില്‍.
News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Monday, December 03, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "ചേന്നാത്ത് വീട്ടില്‍ കൊച്ചമ്മു അമ്മ അന്തരിച്ചു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive