ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഊരകത്ത് പെരുവനം കൊട്ടി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, December 01, 2012

ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഊരകത്ത് പെരുവനം കൊട്ടിചേര്‍പ്പ്: പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം ദേവിയുടെ സന്നിധിയില്‍ കൊട്ടി. ദേവിയുടെ പിറന്നാളായ തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവത്തിലെ പഞ്ചാരിമേളം കലാശിക്കുന്ന നേരത്തായിരുന്നു പെരുവനം മേളത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നത്. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടു മുമ്പ് തൃപ്പേക്കുളത്തിനൊപ്പം തൃക്കാര്‍ത്തികയ്ക്ക് കൊട്ടിയിട്ടുള്ള പെരുവനം ഇത്തവണ ചെറുശ്ശേരി കുട്ടന്‍മാരാര്‍ പ്രമാണം വഹിച്ച പഞ്ചാരിമേളത്തിലാണ് ചേര്‍ന്നത്. അടന്തയില്‍ വകകൊട്ടി, ചെമ്പടകൊട്ടി കലാശിച്ചപ്പോള്‍ ദേവീസന്നിധിയില്‍ തിങ്ങിക്കൂടിയ ജനത്തിന് അത് ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ അനുഭവമായി.


News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Saturday, December 01, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഊരകത്ത് പെരുവനം കൊട്ടി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive