ഊരകം അയിരിപ്പറമ്പില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ അന്തരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, November 15, 2012

ഊരകം അയിരിപ്പറമ്പില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ അന്തരിച്ചു


ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം അയിരിപ്പറമ്പില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ (74) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: രാമായി. മക്കള്‍: ഉഷ, രാധ, രാജേശ്വരി. മരുമക്കള്‍: രവി, വാസു, സജീവ്കുമാര്‍.

News & Photo Credit
       mathrubhumi_logo

About the News

Posted on Thursday, November 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "ഊരകം അയിരിപ്പറമ്പില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ അന്തരിച്ചു"

  1. ആദരാഞ്ജലികള്‍!1!

  2. ആദരാഞ്ജലികള്‍

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive