പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ വിവരം അറിയിക്കണം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, November 27, 2012

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ വിവരം അറിയിക്കണം

ചേര്‍പ്പ്: പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ അതത് പോസ്റ്റോഫീസുകളില്‍ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അതിന്റെ പകര്‍പ്പ്, ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്, വോട്ടര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്, പെന്‍ഷന്‍ ഐഡി നമ്പര്‍ എന്നിവ സഹിതം 27ന് മുന്‍പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം.News  Credit      
 mathrubhumi_logo


About the News

Posted on Tuesday, November 27, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ വിവരം അറിയിക്കണം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive