മനോഴി പ്രകാശന്‍ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, November 19, 2012

മനോഴി പ്രകാശന്‍ അന്തരിച്ചു.

ഊരകം: മനോഴി വീട്ടില്‍ മാലതിയുടെ മകന്‍ പ്രകാശന്‍ (37) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ജയശ്രീ. മക്കള്‍ ദേവിക, ദേവനന്ദ. ശവസംസ്‌കാരം ചൊവ്വാഴ്ച.. 

About the News

Posted on Monday, November 19, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "മനോഴി പ്രകാശന്‍ അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive