തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവം 2012 : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, November 08, 2012

തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവം 2012

ഊരകത്തമ്മതിരുവടി ക്ഷേത്രം 
തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവം 2012

Karthika Notice 1

Karthika Notice 2

Karthika Notice 3

Karthika Notice 4

Karthika Notice 5


About the News

Posted on Thursday, November 08, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "തൃക്കാര്‍ത്തിക മഹോത്സവം 2012"

  1. One of the much awaited celebration of Urakam populaces. Sincere wishes to all there on this special occasion.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive