വിജയദശമി ആശംസകള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, October 24, 2012

വിജയദശമി ആശംസകള്‍

വിജയദശമി ആശംസകള്‍


എല്ലാ മാന്യ വായനക്കാര്‍ക്കും വിജയദശമി ആശംസകള്‍ !!

About the News

Posted on Wednesday, October 24, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "വിജയദശമി ആശംസകള്‍ "

 1. "ബുദ്ധിം ദേഹി യശോ ദേഹി
  കവിത്വം ദേഹി ദേഹി മേ
  മൂഢത്വം സംഹര ദേവി
  ത്രാഹിമാം ശരണാഗതം. "

  വിജയദശമി ആശംസകള്‍

 2. Happy Vijaya Dashami ! Celebrate the victory of the forces of good over Evil.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

  Blog Archive