ഓണ പൂക്കള മത്സരം - സമ്മാനദാനം. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, October 06, 2012

ഓണ പൂക്കള മത്സരം - സമ്മാനദാനം.

ഗോപുർ ഓൺലൈൻ നടത്തിയ "ഡിജിറ്റൽ പൂക്കള മൽസരത്തിൽ" പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് 'ഗോപുർ ഓണം ഫെസ്റ്റ് 2012' ല് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനദാനം നടത്തി. ഈ മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സമ്മാനം നൽകി, സമ്മാനങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ശ്രീ.രമേഷ് മേനോൻ. 

സമ്മാനദാനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ താഴെ,


Hridya Vipin

ഹ്രിദ്യ  വരച്ച പൂക്കളത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം.Diksha Nair

ദീക്ഷ  വരച്ച പൂക്കളത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം.Navya Balagopal Menon

നവ്യ വരച്ച പൂക്കളത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണം.Diya Nair

ദിയ വരച്ച പൂക്കളത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം.Sanjay Kannoli

സഞ്ജയ് വരച്ച പൂക്കളത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം.

About the News

Posted on Saturday, October 06, 2012. Labelled under , , , , . Feel free to leave a response

2 comments for "ഓണ പൂക്കള മത്സരം - സമ്മാനദാനം."

  1. VERY NICE DRAWINGS - ALL KIDS WERE HAPPY YESTERDAY.

    THEY CAN EXPECT MORE AND MORE INTERESTING ENTERTAINMENTS IN OUR NEXT PROGRAM.

    TKS AND BEST WISHES

  2. thanks rameshettan for your gifts and all kids were very happy.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive