ഇബ്രാംമഠത്തില്‍ ശിവശങ്കരന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, October 10, 2012

ഇബ്രാംമഠത്തില്‍ ശിവശങ്കരന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു.


ഊരകം : ഇബ്രാംമഠത്തില്‍ ശിവശങ്കരന്‍ നായര്‍ (72) അന്തരിച്ചു. മകന്‍: പ്രസാദ്‌ ഇബ്രാംമഠത്തില്‍കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിവായിട്ടില്ല 


About the News

Posted on Wednesday, October 10, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഇബ്രാംമഠത്തില്‍ ശിവശങ്കരന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive