ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം ഇന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, October 10, 2012

ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം ഇന്ന്
ചേര്‍പ്പ്: ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ കളഭാഭിഷേകം ബുധനാഴ്ച നടക്കും. വിവിധ ദ്രവ്യങ്ങള്‍കൊണ്ട് ശാസ്താവിന് കളഭാട്ടം നടത്തും. കടുംപായസ്സം നിവേദിക്കല്‍, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം എന്നിവയുമുണ്ടാകും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കെ.പി. ഉണ്ണിഭട്ടതിരിപ്പാട് കാര്‍മ്മികനാകും.

news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Wednesday, October 10, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം ഇന്ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive