ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 3 : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, October 04, 2012

ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 3

ഒരു പഴയകാല ചിത്രം - ഫോട്ടോയില്‍ കാണുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചു അറിയുക. ശരിയുത്തരം  ആദ്യം അയക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ അയകേണ്ട വിലാസം gopurevents@gopur.in 

About the News

Posted on Thursday, October 04, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 3"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive