കടലാശ്ശേരി താഴത്ത് പരേതനായ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ പാറുക്കുട്ടി അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, September 08, 2012

കടലാശ്ശേരി താഴത്ത് പരേതനായ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ പാറുക്കുട്ടി അന്തരിച്ചു.

ഊരകം: കടലാശ്ശേരി താഴത്ത് പരേതനായ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ പാറുക്കുട്ടി (83) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍: കുമാരി, ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, പരമേശ്വരന്‍. മരുമക്കള്‍: നന്ദനന്‍, ശ്രീലത, അനിത.


news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Saturday, September 08, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "കടലാശ്ശേരി താഴത്ത് പരേതനായ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ പാറുക്കുട്ടി അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive