തൊഴില്‍രഹിത വേതനം വിതരണം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, September 09, 2012

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം വിതരണംചേര്‍പ്പ്: ചേര്‍പ്പ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ 2011 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 2012 മെയ് വരെയുള്ള തൊഴില്‍രഹിത വേതനം സപ്തംബര്‍ 10 മുതല്‍ 12 വരെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. 

ചേര്‍പ്പ്: വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതനം സപ്തംബര്‍ 12 മുതല്‍ 14 വരെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.


news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Sunday, September 09, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "തൊഴില്‍രഹിത വേതനം വിതരണം "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive