ഊരകം ഗ്രാമം കാത്തിരിക്കുന്ന കുമ്മാട്ടിക്കളിക്ക് തുടക്കമായി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, September 01, 2012

ഊരകം ഗ്രാമം കാത്തിരിക്കുന്ന കുമ്മാട്ടിക്കളിക്ക് തുടക്കമായി

ഊരകം ഗ്രാമം കാത്തിരിക്കുന്ന  കുമ്മാട്ടിക്കളിക്ക് തുടക്കമായി ! 


photo credit: jinesh T

About the News

Posted on Saturday, September 01, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം ഗ്രാമം കാത്തിരിക്കുന്ന കുമ്മാട്ടിക്കളിക്ക് തുടക്കമായി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive