ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, September 14, 2012

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കി

ചേര്‍പ്പ്: ബ്ലോക്കിലെ ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് തൊഴുത്ത് പുനരുദ്ധാരണം, തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.എ. ബാലന്‍ അധ്യക്ഷനായി. എം. ഇന്ദിര, എന്‍. വീണ, ടി.ജി. ഷീല, ചെറിയാന്‍ ഇ. ജോര്‍ജ്ജ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, വിജയന്‍, കുട്ടപ്പന്‍ കുറ്റിയില്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരകര്‍ഷകസംഗമം ഒക്ടോബര്‍ 20ന് അഞ്ചേരി ക്ഷീരസംഘത്തില്‍ നടത്തുമെന്ന് ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

news source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Friday, September 14, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive