ജൂനിയര്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, September 14, 2012

ജൂനിയര്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്ചേര്‍പ്പ്: ചേര്‍പ്പ് ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ പ്ലസ് ടു വിഭാഗത്തില്‍ മലയാളം, കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളില്‍ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജൂനിയര്‍ അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. അര്‍ഹരായവര്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം സപ്തംബര്‍ 17ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് സ്‌കൂള്‍ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

news source: mathrubhumionline

About the News

Posted on Friday, September 14, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ജൂനിയര്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive