ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 2 : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, October 01, 2012

ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 2ഒരു പഴയകാല ചിത്രം - ഇദേഹം ആരാണ് എന്ന് പറയുക.  ശരിയുത്തരം  ആദ്യം അയക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ അയകേണ്ട വിലാസം gopurevents@gopur.in

About the News

Posted on Monday, October 01, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

2 comments for "ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 2"

  1. THIS NEW ATTEMPT IS EXCELLENT I REQUEST TO ALL MEMBERS TO COLLECT SIMILAR PHOTOS AND DELIVER TO GOPUR EVENTS FOR POSTING.
    BALJI

  2. ALEH ARIYAM ENTE VALAREH CLOSE AYIRUNNU PAKSHE PERU PARAYILLAH SAMMANAM MATTULLAVARKU KITTATTEH..............
    BALU

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive