മാലിന്യം മാറ്റുന്നവര്‍ക്ക് ഹാള്‍ നല്‍കാന്‍ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, September 14, 2012

മാലിന്യം മാറ്റുന്നവര്‍ക്ക് ഹാള്‍ നല്‍കാന്‍ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനംചേര്‍പ്പ്: സദ്യ നടത്തിയതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റാമെന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നല്‍കിയാല്‍ മാത്രം ഹാളുകള്‍ വാടകക്ക് നല്‍കുമെന്ന് ചേര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് ഹാളുകള്‍ വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് നിലപാട് അറിയിച്ചത്. മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റുകള്‍ നിര്‍ജ്ജീവമായി കിടക്കുന്നത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാതെയും പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനെതിരെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുണ്ട്. 

news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Friday, September 14, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "മാലിന്യം മാറ്റുന്നവര്‍ക്ക് ഹാള്‍ നല്‍കാന്‍ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive