എസ്ബിടി പ്രവാസി നിക്ഷേപ പലിശ പരിഷ്ക്കരിച്ചു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, September 04, 2012

എസ്ബിടി പ്രവാസി നിക്ഷേപ പലിശ പരിഷ്ക്കരിച്ചു


കൊച്ചി:രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പൊതു മേഖലാ ബാങ്കായ സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒഫ് ട്രാവൻകൂർ(എസ് ബി ടി) വിദേശ നാണയങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി കാലാവധി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് പരിഷ്ക്കരിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഡോളറിലുള്ള എഫ് സി എൻ ആർ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തിൽ താഴെ വരെയുള്ള കാലാവധിയിൽ 3.03 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കും. രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു വർഷത്തിൽ താഴെ വരെ എഫ് സി എൻ ആർ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 2.42 ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക്. മൂന്നു മുതൽ നാലു വർഷത്തിൽ താഴെ വരെ 3.5 ശതമാനവും നാലു മുതൽ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ താഴെ വരെ 3.66 ശതമാനവും അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് 3.87 ശതമാനവും പലിശ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗണ്ട് സ്‌റ്റെർലിംഗിലെ കാലാവധി നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം 3.41 ശതമാനം, 2.8 ശതമാനം, 3.83 ശതമാനം, 3.92 ശതമാനം, 4.07 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ വാർഷിക പലിശ നൽകും. യൂറോയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 2.75 ശതമാനം മുതൽ 3.98 ശതമാനം വരെ വിവിധ കാലയളവുകളിൽ പലിശ ലഭിക്കും.

news: news.keralakaumudi 

About the News

Posted on Tuesday, September 04, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "എസ്ബിടി പ്രവാസി നിക്ഷേപ പലിശ പരിഷ്ക്കരിച്ചു "

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive