മനയ്ക്ക് പറമ്പില്‍ പരേതനായ മേക്കായിയുടെ മകന്‍ കുമാരന്‍ അന്തരിച്ചു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, September 25, 2012

മനയ്ക്ക് പറമ്പില്‍ പരേതനായ മേക്കായിയുടെ മകന്‍ കുമാരന്‍ അന്തരിച്ചു.


ഊരകം : മനയ്ക്ക് പറമ്പില്‍  പരേതനായ മേക്കായിയുടെ മകന്‍ കുമാരന്‍ അന്തരിച്ചു.  കാലങ്ങളായി ഊരകം ചെറുവത്തൂര്‍ മനയിലെ ആയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിവായിട്ടില്ല 

About the News

Posted on Tuesday, September 25, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "മനയ്ക്ക് പറമ്പില്‍ പരേതനായ മേക്കായിയുടെ മകന്‍ കുമാരന്‍ അന്തരിച്ചു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive