'ജലസമൃദ്ധി' പദ്ധതി: ലക്ഷങ്ങള്‍ പാഴാകുന്നു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, September 15, 2012

'ജലസമൃദ്ധി' പദ്ധതി: ലക്ഷങ്ങള്‍ പാഴാകുന്നുചേര്‍പ്പ്:ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതി അശാസ്ത്രീയമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പാഴാകുന്നു. വേണ്ടത്ര വളര്‍ച്ചയില്ലാത്ത മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി പാഴാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. മാത്രമല്ല, വളരെ വൈകി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു.

ജൂണ്‍മാസത്തിലാണ് കേരളത്തില്‍ മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം. എന്നാല്‍, വളരെ വൈകിയാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ചേര്‍പ്പ്, താന്ന്യം, വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഹാച്ചറിയില്‍തന്നെ ചത്തൊടുങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിതരണം നടന്നില്ല.

രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വിതരണം ചെയ്യാറെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ഓക്‌സിജന്‍ നിറച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളിലാണ് ഇവ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളില്‍തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും ചത്ത നിലയിലാണ്കവറുകളില്‍ കഴിഞ്ഞതവണ കാണപ്പെട്ടത്. മറ്റുള്ളവ മൃതപ്രായമായ നിലയിലും. ഇത് കര്‍ഷകരില്‍ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു.

പാടം, കുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂരിഭാഗം കര്‍കഷരും മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത്. ചേര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ മാത്രം വെള്ളിയാഴ്ച 78,420 മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പാലക്കാട് ഒരു സ്വകാര്യ ഹാച്ചറിയില്‍നിന്ന് പണം കൊടുത്താണ് സര്‍ക്കാര്‍ മത്സ്യവിത്ത് വാങ്ങുന്നത്. അശാസ്ത്രീയമായ പ്രവര്‍ത്തനംമൂലം വന്‍തുക നഷ്ടമാവുകയാണ്.

news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Saturday, September 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "'ജലസമൃദ്ധി' പദ്ധതി: ലക്ഷങ്ങള്‍ പാഴാകുന്നു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive