ഈ ജീപ്പിന് ദിശ തെറ്റാം........... : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, September 01, 2012

ഈ ജീപ്പിന് ദിശ തെറ്റാം...........news credit: mathrubhumionline

About the News

Posted on Saturday, September 01, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഈ ജീപ്പിന് ദിശ തെറ്റാം..........."

  1. police janathe sevikkunnillaa enna parathi maari thudangiyappol, sevikkanum sarkkar sammadhikkillaa......
    kashttatha janangalkkanallo ....
    thanks for sharing the news...

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive