ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 1 : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, September 30, 2012

ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 1


ഒരു പഴയകാല ചിത്രം - ഇദേഹം ആരാണ് എന്ന് പറയുക.  ശരിയുത്തരം  ആദ്യം അയക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ അയകേണ്ട വിലാസം gopurevents@gopur.in

About the News

Posted on Sunday, September 30, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

2 comments for "ഊരകം - പഴയകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 1"

  1. Thank you karthika for the wonderful collection .....and thank you for sharing these with GOPUR :-)

  2. thank you karthika for your wonderful collections and sharing with gopur. we are excepting more pictures ... from you.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive