ഊരകത്ത് കുമ്മാട്ടികളുണര്‍ന്നു - നാളെ കുമ്മാട്ടി മഹോത്സവം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, August 31, 2012

ഊരകത്ത് കുമ്മാട്ടികളുണര്‍ന്നു - നാളെ കുമ്മാട്ടി മഹോത്സവം


news credit&source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Friday, August 31, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

2 comments for "ഊരകത്ത് കുമ്മാട്ടികളുണര്‍ന്നു - നാളെ കുമ്മാട്ടി മഹോത്സവം "

  1. We miss this event. Hope those who present there will take the full benefit of it. All the best to the teams.

  2. Best wishes to all the teams

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive