ഓണത്തിന് കേരളത്തെ കര്‍ണ്ണാടകം പാല്‍ കുടിപ്പിക്കും : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, August 20, 2012

ഓണത്തിന് കേരളത്തെ കര്‍ണ്ണാടകം പാല്‍ കുടിപ്പിക്കും


പത്തനംതിട്ട:ഓണക്കാലത്ത് കേരളം കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ നിന്ന് പാല്‍ വാങ്ങും. ഓണത്തിന് കേരളത്തില്‍ പ്രതിദിനം 22 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാലിന്റെ വില്പനയാണ് മില്‍മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓണത്തിന് തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള ദിനങ്ങളില്‍ ഏഴരലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാല്‍ വീതം കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ആഗസ്ത് 25,26,27,28 ദിവസങ്ങളില്‍ ആഘോഷം പൊടിപാറുന്ന വേളയില്‍ ഇത് വിപണിയില്‍ എത്തിക്കും. അധികം പാലിനായി കര്‍ണ്ണാടകത്തിലെ മൈസൂര്‍, മാണ്ഡ്യ. ഹാസന്‍, തുംഗൂര്‍, കോളാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ഷീരസ്ഥലങ്ങളുമായി മില്‍മ ധാരണയിലെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പ്രതിദിനം അഞ്ചുലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാല്‍വീതം കൊണ്ടുവന്നുതുടങ്ങി. ആന്ധ്രയിലെ തിരുപ്പതി മദര്‍ഡെയറി 50,000 ലിറ്ററും കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്ന്30,000 ലിറ്ററും പാല്‍ മില്‍മയ്ക്ക് നല്‍കും. 

news source: mathrubhumionline 

About the News

Posted on Monday, August 20, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഓണത്തിന് കേരളത്തെ കര്‍ണ്ണാടകം പാല്‍ കുടിപ്പിക്കും"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive