ഓണ പൂക്കള മത്സരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, August 05, 2012

ഓണ പൂക്കള മത്സരംഓണം വരവായി... അതോടെ നമ്മുക്കും ഒന്നായി ഉണരാം.
ഗോപുര്അംഗങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ആയി ഇതാ ഒരു മത്സരം ഒരുക്കുന്നു.ഓണ പൂക്കള മത്സരം.

മേലെ കാണുന്ന ഡിസൈന്കുട്ടികള്ക്ക് അവരുടെ ഭാവന അനുസ്സരിച്ച് കളര്കൊടുത്തു ഞങ്ങള്ക്ക് അയച്ചു തരാം.
ഏറ്റവും നല്ല പൂക്കളത്തിനു ഒരു സമ്മാനം ഞങ്ങള്ഒരുക്കുന്നുണ്ട്‌.

ഇതേ ഡിസൈന്നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു യദാര്ത്ഥ പൂക്കളം ആയി തയാറാക്കി അതിന്റെ ഫോട്ടോയും സമര്പ്പിക്കാം.

കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളില് ഓണക്കാലത്ത് ഇടുന്ന പൂക്കളങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, തൃക്കാക്കര അപ്പന്റെ / മാവേലിയുടെ പൂജ ക്രമ വിധികളുടെ ഫോട്ടോകളും എടുത്തു നിങ്ങള്ക്ക് ഗോപുരില്സമര്പ്പിക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല സമര്പ്പണത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ചിത്രങ്ങള്അയച്ചു തരേണ്ട വിലാസം : gopurevents@gopur.in

About the News

Posted on Sunday, August 05, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഓണ പൂക്കള മത്സരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive